Vol452嫩模顾桥楠私房粉色死库水秀完美身材半脱露豪乳诱惑写真37P顾桥楠模范学院

Vol452嫩模顾桥楠私房粉色死库水秀完美身材半脱露豪乳诱惑写真37P顾桥楠模范学院

内外治法,皆同肋疽。初宜服仙方活命饮,次服托里透脓汤。

(神芎丸)大黄滑石各一两水飞薄荷川芎各四钱黄芩黄连各五钱生牵牛四钱共为细末,滴水为丸,每服五丸,蜜汤化下。若日久不愈,以栀子仁丸服之,缓缓取愈。

外用时珍正容散,早晚洗之,以泽其肌,久久自愈。 湿痰脾湿懒饮食,倦怠嗜卧面色黄,痰多枳桔二陈剂,饮多桂苓甘术汤。

 亦有因于八风相感,如冬至日,正北大刚风;立春日,东北凶风;春分日,正东婴儿风;立夏日,东南弱风;夏至日,正南大弱风;立秋日,西南谋风;秋分日,正西刚风;立冬日,西北折风。 一法凡打出灵药,倍加石膏和匀,复入新罐内打一枝香,用之不痛。

【方歌】二神丸治脾肾弱,饮食不化泻黎明,肉果补脾骨脂肾,主治:此丸治痈疽已溃,虚火上炎,口干作渴者,宜服之。(千金内托散)方见见点证治。

 痧形发时粟一般,颗□形圆顶又尖,粒中含水清浆样,败毒调治自然安。每服五钱,食后苍耳子汤下,或黄酒送下。

Leave a Reply